Xuân Mai Sài Gòn Xuân Mai Sài Gòn
Loại: Căn hộ quận 7 Trạng thái:
Số Block:7 Số tầng:
Quy mô:50.0790 m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4000 Ngày hoàn thành:Tháng 3/2021
Xuân Mai Sài Gòn Xuân Mai Sài Gòn
Loại: Căn hộ quận 7
Trạng thái:
Số Block:7
Số tầng:
Quy mô:50.0790 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4000
Ngày hoàn thành:Tháng 3/2021