Tập đoàn KDI Holdings Tập đoàn KDI Holdings
Loại: Nha Trang Trạng thái:
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:1.83ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2413 Ngày hoàn thành:Năm 2025
Tập đoàn KDI Holdings Tập đoàn KDI Holdings
Loại: Nha Trang
Trạng thái:
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:1.83ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2413
Ngày hoàn thành:Năm 2025