Tập đoàn CapitaLand Tập đoàn CapitaLand
Loại: Căn hộ Quận 1 Trạng thái:
Số Block:1 Số tầng:21
Quy mô:2,948.2 m2 Mật độ xây dựng:31.2%
Số căn hộ:198 Ngày hoàn thành:Năm 2024
Tập đoàn CapitaLand Tập đoàn CapitaLand
Loại: Căn hộ Quận 1
Trạng thái:
Số Block:1
Số tầng:21
Quy mô:2,948.2 m2
Mật độ xây dựng:31.2%
Số căn hộ:198
Ngày hoàn thành:Năm 2024