Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:57.1% Mật độ xây dựng:45.1%
Số căn hộ:499 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:57.1%
Mật độ xây dựng:45.1%
Số căn hộ:499
Ngày hoàn thành: