Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Boutique Hotel Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:8 ha Mật độ xây dựng:59,5%
Số căn hộ:136 Ngày hoàn thành:Tháng 6/2023
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Boutique Hotel
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:8 ha
Mật độ xây dựng:59,5%
Số căn hộ:136
Ngày hoàn thành:Tháng 6/2023