Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:9,9 ha Mật độ xây dựng:23,2%
Số căn hộ:504 Ngày hoàn thành:Tháng 6/2024
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:9,9 ha
Mật độ xây dựng:23,2%
Số căn hộ:504
Ngày hoàn thành:Tháng 6/2024