Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: AQUA CITY Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:27 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Năm 2023
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: AQUA CITY
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:27 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Năm 2023