Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: AQUA CITY Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:286 ha Mật độ xây dựng:30.27%
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:Năm 2023
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: AQUA CITY
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:286 ha
Mật độ xây dựng:30.27%
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:Năm 2023