Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:100 Ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:100 Ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: