Tập đoàn CapitaLand Tập đoàn CapitaLand
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:24
Quy mô:18.9ha Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:3700 Ngày hoàn thành:Quý 3/2025
Tập đoàn CapitaLand Tập đoàn CapitaLand
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:24
Quy mô:18.9ha
Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:3700
Ngày hoàn thành:Quý 3/2025