Gotec Land Gotec Land
Loại: Căn hộ quận 7 Trạng thái:
Số Block:2 Số tầng:18
Quy mô:10.076 m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:450 Ngày hoàn thành:Quý I/2024
Gotec Land Gotec Land
Loại: Căn hộ quận 7
Trạng thái:
Số Block:2
Số tầng:18
Quy mô:10.076 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:450
Ngày hoàn thành:Quý I/2024