Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ Quận 1 Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:8 Số tầng:47
Quy mô:10 ha Mật độ xây dựng:45.5%
Số căn hộ:4200 Ngày hoàn thành:Năm 2024
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ Quận 1
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:8
Số tầng:47
Quy mô:10 ha
Mật độ xây dựng:45.5%
Số căn hộ:4200
Ngày hoàn thành:Năm 2024